Leon

A la pel·lícula Blade Runner (1982, Ridley Scott) s’imagina una tecnologia capaç d’explorar una imatge fixa augmentant-ne la ressolució i quasi modificant el punt de vista amb que s’ha realitzat.

 

La serie d’imatges que es presenten aquí són objectes virtuals tridimensionals, obtinguts a partir d’una eina que infereix un mapa de profunditat en imatges fixes. S’ha extret un frame de cada pla de l’escena de Blade Runner on s’analitza la fotografia i s’han convertit en aquests objectes tridimensionals.

 

Polaroid original a Blade Runner